Osnovni podatki

BKS Bank AG, Celovec
BKS Bank AG, Bančna podružnica
Verovškova ulica 55a

1000 Ljubljana
T: +386 1 589 57-00
F: +386 1 589 57-18
E: info@bksbank.si

Sedež podružnice je v Ljubljani.

Vpis v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vl. št.:1/40535/00.

IBAN - račun banke BIC koda
SI56 3500 1350 0100 091 BFKKSI22XXX

 

Matična številka Davčna številka
2013649 38198312

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV in GDPR

V BKS Bank AG, Bančni podružnici (v nadaljevanju: banka), se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov ali GDPR) in vsakokrat veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, mora banka kot upravljavec osebnih podatkov omogočiti posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi podatki, ki jim omogočajo informiranost.

Banka je kot upravljavec osebnih podatkov z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave pripravila »Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov« (na voljo povsem spodaj), ki posamezniku na enem mestu omogočijo pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na njegove osebne podatke.

Vbanki pridobivamo osebne podatke posameznikov iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujete stranke, ko se odločite za posamezen bančni produkt oz. storitev. Pridobivamo jih tudi posredno, ko spremljamo uporabo bančnih produktov in storitev. Določene podatke pa ustvarjamo tudi sami, saj podatke obdelujemo za namene poročanja, analiz, ipd. Poleg tega lahko uporabljamo tudi druge informacije o posameznikih, ki so dostopne ali pa so nam bile posredovane iz javnih virov (javnih registrov, baz podatkov, internetnih aplikacij, socialnih omrežij ali drugih javnih virov informacij). Vse zbrane podatke in informacije zaposleni v banki obdelujemo za opravljanje svojega dela.

Banka bo osebne podatke skrbno hranila in varovala ter z vrsto ukrepov preprečevala neupravičena razkritja podatkov nepooblaščenim osebam. V banki se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše  privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo navedene osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

Svoja morebitna dodatna vprašanja o varstvu osebnih podatkov naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov: dpo@bksbank.si

MATIČNA DRUŽBA:  
Osnovni podatki o matični družbi se navajajo v skladu s 5. čenom avstrijskega Zakona o elektronskem poslovanju (ECG) in dodatne navedbe v skladu z avstrijskim Zakonom o medijih (MedienG).

BKS Bank AG
St. Veiter Ring 43
9020 Klagenfurt
T: +43 463 58 58-0
F: +43 463 58 58-329
W: www.bks.at
E: bks@bks.at

SEDEŽ DRUŽBE:
Sedež družbe je v občini Celovec ob Vrbskem jezeru v Avstriji.

ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER / SODIŠČE VPISA:
Vpis v sodnem registru deželnega sodišča v Celovcu, Dobernigstraße 2, A-9020 Celovec, pod vl. št.: 91810s.

BANČNA ŠTEVILKA:
17000

Bank Identifier Code - BIC (SWIFT-naslov):
BFKK AT 2K

Legal Entity Identifier (LEI):
529900B9P29R8W03IX88

Global Intermediary Identification Number (GIIN):
CU7H97.99999.SL.040

UID-številka:
ATU25231503

DVR-številka oz. številka registra obdelave podatkov:
0063703

VODSTVO BANKE / DELNIČARJI:
Uprava in nadzorni svet

Razmerja deležev v lastniku medijev v skladu s 25. čl. avstrijskega Zakona o medijih (MedienG) 

PRISTOJNI NADZORNI ORGAN:
Avstrijski bančni nadzorni organ (Österreichische FMA - Finanzmarktaufsicht), Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Dunaj.

ČLANSTVA:
BKS Bank AG je članica gospodarske zbornice Koroške, Europaplatz 1, A-9020 Celovec, panoga bančništvo in zavarovalništvo.

UPORABNI PANOŽNI IN DELOVNO-PRAVNI PREDPISI:
Uporabni panožni in delovno-pravni predpisi so opredeljeni predvsem v avstrijskem Zakonu o bankah (Bankwesengesetz - BWG, BLBL št. 532/1993 v veljavni različici) ter v avstrijskem Zakonu o nadzoru nad trgom vrednostnih papirjev (Wertpapieraufsichtsgesetz  - WAG, BGBl št. 753/1996 v veljavni različici). Dostop do teh predpisov pod www.ris.bka.gv.at.

PRAVNA OPOZORILA:

Vsebine spletne strani:
BKS Bank AG nenehno preverja in posodablja podatke na svojih spletnih straneh, toda kljub vsej skrbnosti se lahko medtem spremenijo. Jamstva ali garancije za aktualnost, pravilnost in popolnost predstavljenih informacij zato ne moremo prevzeti. Še posebej si izrecno pridržujemo pravico do pomote pri navajanju številk. Ti dokumenti niso niti ponudbe niti pozivi k nakupu ali prodaji tu omenjenih bančnih proizvodov.

Enako velja tudi za vse druge spletne strani, na katere se nakazuje s pomočjo hiperpovezav. Povezave do tovrstnih spletnih strani se vzpostavljajo na lastno odgovornost. BKS Bank AG ne preverja vsebine in zakonitosti spletnih strani, ki jih je mogoče doseči na podlagi takšne povezave, in zato ni odgovorna zanje.

Spremembe spletne strani:
Nadalje si BKS Bank AG pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev predstavljenih informacij.

Izključitev jamstva:
BKS Bank AG ne uporablja svojih spletnih strani za svetovanje ali dajanje drugih priporočil vam ali tretjim osebam. Informacije in/ali elementi na teh spletnih straneh niso zanesljiva podlaga za investicijske ali druge odločitve. Številke o rezultatu se nanašajo na preteklost in niso nujno namig na prihodnje rezultate. Prosimo, da navežete stik s svojim skrbnikom, preden se odločite o naložbi.

Načeloma velja, da BKS Bank AG ali eno izmed njenih hčerinskih podjetij ne jamči za škode, ki so nastale v povezavi z nastopom na internetu. To še posebej velja za morebitne škode, ki izhajajo iz okvar ustrezne programske in strojne opreme, neuspele vzpostavitve povezave z BKS Bank AG ali morebitnih zamud ali napačnih usmeritev.

Izmenjava podatkov poteka preko javnih, nezaščitenih telekomunikacijskih naprav drugih podjetij (v kolikor ni izrecno drugače navedeno). Za morebitne, iz napak prenosa, tehničnih pomanjkljivosti, prekinitev, zakasnitev, motenj in podobnega kot tudi protipravnih posegov v naprave teh telekomunikacijskih podjetij izhajajoče pomanjkljivosti (vključno z izgubljenim dobičkom) BKS Bank AG ne jamči. Jamstvo BKS Bank AG je izključeno tudi, če prej omenjene okoliščine pogojujejo škode (kot izgubljeni dobiček) s tehničnimi napravami BKS Bank AG oziroma pri njih.

BKS Bank AG še posebej ni odgovorna za napake, ki izhajajo iz nepravilnega ravnanja s programi ali zaradi sprememb programov, ki jih povzročijo uporabnik ali tretje osebe.

Uporaba piškotkov na spletni strani: 

Pravna podlaga
Zakon o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list št. 109/2012), ki je začel veljati v začetku leta 2013, se opredeljuje do uporabe spletnih piškotkov in je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Piškotki
Piškotki so tekstovne datoteke majhne velikosti, ki so prenesene na uporabnikov računalnik ob obisku spletne strani in služijo spletnemu mestu kot pomoč pri izvajanju uporabniku prijaznejših storitev. Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletnega mesta, drugi piškotki merijo statistiko ogledov strani, izboljšujejo funkcionalnosti, podpirajo oglaševanje, omogočajo deljenje vsebin in drugo. Na spletni strani www.bksbank.si uporabljamo le nujno potrebne piškotke za delovanje spletne strani, za katere po ZEKom-1 ni potrebna privolitev uporabnika, saj so potrebni izključno zaradi prenosa sporočila. V kolikor takega piškotka spletna stran ne bi vsebovala, stran tudi ne bi pravilno delovala. 

Piškotki, ki jih uporablja spletna stran www.bksbank.si:

Ime piškotka Namen piškotka Čas trajanja piškotka Podjetje
JSESSIONID Osnovno delovanje spletne strani Poteče ob koncu seje oz. zaprtju brskalnika BKS Bank AG, Bančna podružnica

 

Avtorske pravice, pravice blagovne znamke:
Vsebina in struktura BKS Bank AG spletnih strani je avtorsko pravno zaščitena in pripada izključno BKS Bank AG oz. njenim hčerinskim družbam. Pridržane so avtorske pravice tretjih oseb. Vsako razmnoževanje ali uporaba informacij ali podatkov, še posebej tekstov, delov teksta ali slikovnega materiala, potrebuje predhodno soglasje BKS Bank AG. S snemanjem ali kopiranjem podatkov oz. celotnih strani ali z drugimi ukrepi se ne prenašajo nobene pravice. BKS Bank AG si pridržuje vse pravice, še posebej avtorske pravice in pravice blagovne znamke, glede vseh elementov na teh straneh in bo uporabila vse razpoložljive možnosti za njihovo uveljavljanje.

Varovanje podatkov:
Osebni podatki se pri BKS Bank AG zbirajo, obdelujejo in uporabljajo le po veljavnih določilih avstrijskega Zakona o varovanju podatkov in se obravnavajo v skladu z veljavnim Zakonom o telekomunikacijah ter Zakonom o bankah.

Korespondenca po elektronski pošti:
Kot je znano, se lahko informacije in podatki, ki se pošiljajo po elektronski pošti, spreminjajo tudi brez podpore pošiljatelja. Zaradi tega BKS Bank AG ne more sprejemati pravno obvezujočih naročil po elektronski pošti. Izmenjava sporočil, še posebej takšnih s pravno pomembno vsebino, s pomočjo elektronske pošte je za BKS Bank AG zato neobvezujoča. Trdno se držimo načela, da se prispela elektronska pošta prikliče in obdela le ob običajnih bančnih uradnih urah poslovanja.

Specifične oznake glede na spol:
Na spletnih straneh BKS Bank AG uporabljeni izrazi, kot so stranke, vodja, delavec itd., zajemajo ženske in moške na enak način.


Oblikovanje cen:
Pri oblikovanju cen produktov in storitev si BKS Banka prizadeva ustrezno upoštevati svoj poslovni model in strategijo upravljanja s tveganji.

NAVAJANJA PO AVSTRIJSKEM ZAKONU O MEDIJIH:

Izdajatelj, lastnik medijev, uredništvo in kraj založbe oz. izdelave:
BKS Bank AG
St. Veiter Ring 43
9020 Klagenfurt am Wörthersee

vl. št. 91810s, (deželno sodišče v Celovcu)

Dejavnost poslovanja:
Bančni posli doma in v tujini.

TEMELJNA VSEBINSKA USMERITEV:

  1. predstavitev BKS Bank AG, Bančne podružnice, BKS Bank AG in njenih hčerinskih družb
  2. obvestila o proizvodih in storitvah, ki jih ponuja BKS Bank AG, Bančna podružnica
  3. podatki o splošnih temah bančnih poslov


VSEBINA IN TEHNIČNA ZASNOVA:

  1. BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
  2. 3 Banken IT GmbH, Untere Donaulände 28, 4020 Linz

 

  • Jamstvo za vloge  
  • Splošne informacije o VOP
  • Video klip o GDPR