LIBOR za švicarski frank se s prihodnjim letom umika, nadomestil naj bi ga SARON 

01.09.2021

Referenčna obrestna mera LIBOR, ki kotira tudi v švicarskih frankih in tako služi kot podlaga za vrsto finančnih pogodb (tudi hipotekarna posojila), se bo s 1. januarjem 2022 prenehala objavljati, zato naj bi se v pogodbah za izračun obresti kot nadomestna referenčna obrestna mera začel uporabljati SARON.

Angleški nadzorni organ za finančno poslovanje (Financial Conduct Authority) je marca 2021 javno in uradno objavil, da se vrednosti LIBOR-ja za določene valute, tudi za švicarski frank (CHF), ne bodo več objavljale. To pomeni, da referenčna obrestna mera LIBOR za švicarski frank po 31. decembru 2021 ne bo več na voljo, kar bo vplivalo tudi na vse pogodbe, ki vključujejo to referenčno obrestno mero. Zato naj bi se od 1. januarja 2022 pri teh pogodbah za izračun obresti postopno začela uporabljati nadomestna referenčna obrestna mera SARON, ki jo je kot nadomestno referenčno obrestno mero za švicarski frank priporočila Delovna skupina za referenčno obrestno mero (National Working Group on Swiss Franc Reference Rates).* 

Tudi na ravni EU potekajo aktivnosti za enovito zakonsko nasledstveno ureditev referenčne obrestne mere LIBOR. Sprejetje dokončne odločitve o nadomestni referenčni obrestni meri je predvideno za pozno jesen 2021. 

Cilj enotne ureditve je nadomestitev obstoječe referenčne obrestne mere enakovredno za vse pogodbene udeležence in zmanjšanje negotovosti glede uporabe referenčnih obrestnih mer po letu 2021, pri čemer bi sedanje pogodbe, ki se sklicujejo na CHF LIBOR, ostale nemoteno v uporabi, CHF LIBOR pa se v njih nadomesti s sestavljenim SARON-om. Nova referenčna obrestna mera (sestavljeni SARON) se bo predvidoma začela upoštevati ob prvi prilagoditvi vrednosti v letu 2022.

* SARON (Swiss Average Rate Over Night) je referenčna obrestna mera, ki odraža izvedene in zavezujoče kotirane transakcije preko noči na medbančnem trgu v švicarskih frankih. SARON se izračunava kot tehtano povprečje izvedenih transakcij v elektronskem trgovalnem sistemu pri SIX.** Izračunava se tekoče in objavlja dnevno. Upravljanje s podatki SARON je skladno z mednarodnimi standardi za referenčne obrestne mere. 

** Institucija, potrjena za objavo in izračunavanje referenčne obrestne mere SARON po različnih metodah, je SIX Financial Information AG. 

Več informacij v povezavi s to tematiko je na voljo na spletni strani Združenja bank Slovenije (ZBS).

Te informacije odražajo trenutne okoliščine, povezane s prehodom na novo referenčno obrestno mero, ki bo nadomestila CHF LIBOR, in se lahko še spremenijo.