Varstvo osebnih podatkov in GDPR

V BKS Bank AG, Bančni podružnici in BKS-leasing družbi za leasing, financiranje in trgovino d. o. o. (v nadaljevanju: družbi), se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov ali GDPR) in vsakokrat veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, morata družbi kot upravljavca osebnih podatkov omogočiti posameznikom, katerih osebne podatke obdelujeta, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi podatki, ki jim omogočajo informiranost.

Družbi sta kot upravljavca osebnih podatkov z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave pripravili "Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov" (na voljo povsem spodaj), ki posamezniku na enem mestu omogočijo pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na njegove osebne podatke.

V obeh družbah pridobivamo osebne podatke posameznikov iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujete stranke, ko se odločite za posamezen finančni produkt oz. storitev. Pridobivamo jih tudi posredno, ko spremljamo uporabo finančnih produktov in storitev. Določene podatke pa ustvarjamo tudi sami, saj podatke obdelujemo za namene poročanja, analiz, ipd. Poleg tega lahko uporabljamo tudi druge informacije o posameznikih, ki so dostopne ali pa so nam bile posredovane iz javnih virov (javnih registrov, baz podatkov, internetnih aplikacij, socialnih omrežij ali drugih javnih virov informacij). Vse zbrane podatke in informacije zaposleni v obeh družbah obdelujemo za opravljanje svojega dela.

Družbi bosta osebne podatke skrbno hranili in varovali ter z vrsto ukrepov preprečevali neupravičena razkritja podatkov nepooblaščenim osebam. V obeh družbah se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše  privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo navedene osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

Svoja morebitna dodatna vprašanja o varstvu osebnih podatkov naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov dpo@bksbank.si.

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR

Združenje bank Slovenije ZBS-GIZ