Pomembno izboljšanje rezultata BKS Bank

27.08.2021

Bilančna vsota BKS Bank je presegla deset milijard. Dobiček obračunskega obdobja v višini 36,6 milijona EUR je bistveno večji od primerjalne vrednosti lanskega leta.

Foto (Arnold Pöschl, brezplačen dostop): Herta Stockbauer, predsednica uprave BKS Bank, se veseli odličnega poslovanja

Foto (Arnold Pöschl, brezplačen dostop): Herta Stockbauer, predsednica uprave BKS Bank, se veseli odličnega poslovanja

Pred 35 leti – leta 1986 – so delnice BKS Bank začele kotirati na Dunajski borzi. Vse od prvih let na Dunajski borzi se BKS Bank nenehno strateško razvija in je že hitro prepoznala priložnosti digitalizacije in trajnostnega razvoja. Pomemben dejavnik uspeha je bilo tudi širjenje na mednarodne trge – predvsem v Slovenijo, ki ima danes pomembno vlogo v skupini BKS Bank.

Nenehna rast je privedla do prekoračitve pomembnega mejnika: »Prvič nam je uspelo preseči 10 milijard bilančne vsote,« se veseli predsednica uprave BKS Bank Herta Stockbauer. Zelo zadovoljna je tudi z dobičkom obračunskega obdobja, ki znaša 36,6 milijona EUR in je za 16,8 milijona EUR višji od lanskega. 

Razveseljiva rast obsega kreditov
K rasti bilančne vsote je prispeval tudi dober razvoj kreditnega in depozitnega poslovanja. »V prvi polovici leta so številna podjetja sicer še trpela zaradi omejitev, povezanih z epidemijo koronavirusa, vendar pa je bila pripravljenost za investicije razveseljivo visoka. Na ravni celotne skupine smo odobrili kredite v višini 1,1 milijarde EUR, tako da so terjatve do strank narasle za 2,8 % na 6,8 milijarde EUR,« pravi Stockbauerjeva. 

Vloge strank, ki niso banke, nenehno dosegajo nove rekordne vrednosti
Čeprav so vloge strank, ki niso banke, že konec leta 2020 dosegle absolutni vrhunec, se je rast nadaljevala tudi leta 2021. »Rekordne vrednosti 7,9 milijarde EUR (+7,2 %) se veselimo, hkrati pa se zavedamo s tem povezanih težav. Zelo smo hvaležni za veliko zaupanje strank, vendar pa moramo v zvezi s tem sprejeti tudi visoke stroške. Likvidnostni presežki se lahko naložijo pri ECB le z negativnimi obrestmi v višini –0,5 %, kar je neugodno za donosnost bank,« pove Herta Stockbauer.

Pomembna rast rezultata
Ti uspehi v operativnem poslovanju so se odrazili tudi v odličnem rezultatu obračunskega obdobja, ki znaša 36,6 milijona EUR (+16,8 milijona EUR). Izrazito povečanje rezultata je tudi posledica privlačnega borznega okolja, nižjih rezervacij za kreditna tveganja in boljšega rezultata merjenja po kapitalski metodi. Prihodki iz obresti v višini 81,0 milijona EUR so sicer nekoliko nižji od lanskih, vendar pa so se tudi odhodki za obresti hkrati zmanjšali za 12,3 % na 13,6 milijona EUR. Zaradi pandemije smo se bali stečajev številnih podjetij, vendar se to marsikje ni zgodilo. Posledica so nižje rezervacije za tveganja. Na dan 30. junija 2021 je BKS Bank oblikovala rezervacije za kreditna tveganja v višini 9,5 milijona EUR, kar je v primerjavi s koncem leta 2020 zmanjšanje za 5,9 milijona EUR ali 38,5 %. S tem so čiste obresti po rezervacijah za tveganja narasle za 6,2 % na 58,0 milijona EUR. 

Višji stroški zaposlenih in stroški digitalizacije 
Administrativni stroški so s 60,4 milijona EUR narasli na 64,4 milijona EUR, od česar je 39,5 milijona EUR (+5,1 %) posledica dinamičnega gibanja stroškov zaposlenih zaradi kolektivne pogodbe in povečanja števila zaposlenih. Povečanje materialnih stroškov gre pripisati predvsem višjim stroškom informacijske tehnologije, ki so nastali zaradi izvajanja strategije digitalizacije. 

Zelo dobro poslovanje tudi v Sloveniji
Član uprave Alexander Novak poroča tudi o zelo dobrem poslovanju v Sloveniji. 

Posebej uspešno se je razvijalo lizinško poslovanje. Stanje vlog strank, ki niso banke, se je povečalo za 39,1 %, in sicer na 1,5 milijarde EUR. »Pandemija covida-19 je številnim strankam pokazala, kako hitro se lahko stvari spremenijo in kako pomembne so v takšnih okoliščinah finančne rezerve,« pravi Novak. Hkrati so nizke obresti za vezane vloge privedle do tega, da čedalje več investitorjev vlaga na kapitalskem trgu. Sredstva strank, ki jih upravlja BKS Bank, so na ravni skupine narasla za 9,3 % na 20,7 milijarde EUR, vrednost portfeljev pa na 12,8 milijarde EUR. »Poslovanje z vrednostnimi papirji je tudi v Sloveniji pomembno področje delovanja BKS Bank,« pravi Novak. Po prevzemu dveh borznoposredniških družb je BKS Bank največji ponudnik poslov z vrednostnimi papirji v Sloveniji. BKS Bank je 30. junija 2021 v Sloveniji upravljala 1,5 milijarde EUR sredstev, vrednost portfeljev pa je znašala 3,9 milijarde EUR. 

Optimističen pogled v drugo polovico leta
Glede druge polovice leta sta Stockbauerjeva in Novak optimistična. »Zelo zavzeto si prizadevamo za doseganje strateških ciljev. Na trgih, kjer delujemo, so gospodarske napovedi dobre, napredek pri precepljenosti pa nam daje upanje, da so časi, ko se je javno življenje ustavilo, za nami. Zato smo optimistični glede nadaljnjega poslovnega razvoja BKS Bank.«