Zeleni stanovanjski kredit

 • Nižje obrestne mere in zavarovalne premije za komitente
 • Odplačilna doba tudi do 300 mesecev
 • Za isto nepremičnino lahko kredit najame več oseb
 • Kreditno sposobnost izkazujejo vsi dokazljivi prihodki
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

 • Znesek kredita max. 50.000 EUR (zavarovan prek zavarovalnice), višji pa le v primeru, da je zavarovan s hipoteko na nepremičnino;
 • nižje obrestne mere in zavarovalne premije za komitente banke;
 • nižje obrestne mere – referenčna obrestna mera 6-mes. Euribor + obrestni pribitek (vsakokratni Euribor se zaokroži navzgor najbližji osmini enega odstotka);
 • odplačilna doba do vključno 240 mesecev, v izjemnih primerih tudi do 300 mesecev za kredite, zavarovane s pravnomočno prvovrstno hipoteko na nepremičninah, in do 180 mesecev za kredite, zavarovane s plačilom zavarovalne premije;
 • po odobritvi kredita banka nakaže denar na izbrani transakcijski račun (prodajalcu nepremičnine, izvajalcu ali graditelju);
 • mogoča so druga dodatna zavarovanja (vinkulacija življenjskega zavarovanja ali drugih zavarovalnih polic, zastava vrednostnih papirjev, poroki ipd.);
 • za isto nepremičnino lahko kredit najame več oseb (partner, starši ipd.), kreditojemalca sta običajno oba zakonca;
 • v kreditno sposobnost se pri kreditih, zavarovanih s hipoteko na nepremičnino, poleg plače ali pokojnine upoštevajo vsi dokazljivi prihodki oz. se upošteva družinski proračun.
 • Gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno- ali dvostanovanjske stavbe;
 • nakup in vgradnja energetsko učinkovitega stavbnega pohištva (oken, vhodnih in balkonskih vrat, fiksnih zasteklitev);
 • toplotna izolacija zunanjega ovoja stanovanjskega objekta, vključno s fasado;
 • zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb;
 • zamenjava azbestne kritine;
 • namestitev rastlinske odeje;
 • nakup in vgradnja sistemov za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija);
 • nakup in vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe;
 • nakup in vgradnja učinkovitih kurilnih naprav na leseno biomaso – polena, peleti, sekanci;
 • nakup in vgradnja solarnega ogrevalnega sistema;
 • nakup oziroma postavitev male sončne, vetrne in vodne elektrarne;
 • vgradnja toplotnih podpostaj ali postaj za priklop na toplovodno omrežje daljinskega ogrevanja;
 • nakup in vgradnja kondenzacijskih kotlov;
 • nakup in vgradnja malih čistilnih naprav;
 • priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijsko omrežje;
 • namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice;
 • namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode in
 • drugi ekološki nameni.
 • Osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in davčna številka;
 • izpolnjen vprašalnik Zahtevek za kredit;
 • potrjena Upravna izplačilna prepoved v dveh izvodih.
 • Originali zadnjih dvanajstih plačilnih list;
 • potrjeno Potrdilo delodajalca;
 • originali zadnjih treh mesečnih izpiskov TRR kreditojemalcev ali originalna Vloga za posredovanje podatkov.
 • Original zadnjega potrdila o izplačilu pokojnine (Obvestilo ZPIZ-a), ki ga je izdal ZPIZ;
 • originali zadnjih šestih mesečnih izpiskov TRR kreditojemalcev ali originalna Vloga za posredovanje podatkov.
 • Obrtno dovoljenje;
 • potrdilo davčne uprave o plačanih zapadlih obveznostih na enotnem obrazcu, staro največ 14 dni od datuma prejema vloge;
 • originali zadnjih šestih mesečnih izpiskov TRR kreditojemalcev ali originalna Vloga za posredovanje podatkov.
 • Listine, ki dokazujejo identiteto porokov, in njihove davčne številke;
 • plačilne liste porokov in druge listine, ki kažejo redne prihodke porokov;
 • listine, ki dokazujejo identiteto zastavnih upnikov, in njihove davčne številke.
 • Uradna cenitev nepremičnine;
 • zemljiškoknjižni izpisek;
 • kupoprodajna pogodba ali njen osnutek;
 • lokacijska informacija (za nakup hiše ali zazidljive parcele);
 • pravnomočno gradbeno dovoljenje (v primeru graditve nepremičnine);
 • certifikat, izkaznica ali drugo potrdilo, ki predmet financiranja uvršča v ekološki razred;
 • pogodba, račun ali predračun, ki izkazuje, da gre za obnovo, izvedbo, vgradnjo ali nakup ekološke gradbene opreme ali materiala.
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Internet Banking

MyNet

Najsodobnejši način opravljanja bančnih storitev od doma, poenostavi in poceni vaše poslovanje z banko. Prek spletne banke hitro in preprosto urejate svoje finance kadarkoli.

Naložbeno varčevanje

Že ob majhnih mesečnih zneskih vaše premoženje narašča.

Kreditna Mastercard

Kreditna kartica Mastercard je mednarodna plačilna kartica z odloženim plačilom, ki svojim uporabnikom omogoča preprosto, pregledno in varno brezgotovinsko poslovanje.