Green Finance Alliance

BKS Bank se je s članstvom v Green Finance Alliance postavila med pionirje varstva podnebja.

Green Finance Alliance je pobuda Avstrijskega Ministrstva za varstvo podnebja (BMK). Kot člani se ambiciozna podjetja iz finančnega sektorja prostovoljno zavezujejo, da bodo svojo osnovno dejavnost in operativno ekologijo postopoma spremenili v podnebno nevtralno in jih tako uskladili s pariškim podnebnim ciljem (cilj 1,5 °C). Prevzemajo pionirsko vlogo in dokazujejo združljivost varstva podnebja ter uspešnega in trajnostnega poslovanja.

Kot članica Green Finance Alliance je BKS Bank zavezana k doseganju jasno zastavljenih ciljev v določenem časovnem okviru. Sem sodijo npr.:
  • Usklajevanje posojilnega in naložbenega portfelja s ciljem 1,5 °C Pariškega podnebnega sporazuma,
  • širitev zelenih dejavnosti v osnovni dejavnosti in doseči podnebno nevtralnost do leta 2050.
  • BKS Bank s svojim članstvom prevzema ključno vlogo, ki jo imajo banke pri prehodu v nizkoogljično gospodarstvo.
Podnebna strategija

S pridružitvijo zvezi Green Finance Alliance BKS Bank poudarja svojo zavezanost trajnosti. Kot eden izmed devetih ustanovnih članov smo si zadali cilj nenehnega zmanjševanja CO2 in stremimo k podnebni nevtralnosti najkasneje do leta 2050. Za nas to ne pomeni le uresničevanja prihrankov na ravni podjetja, ampak v celotni vrednostni verigi. Največji vzvod pri tem je razogljičenje naših kreditnih in naložbenih portfeljev. Zato se v skladu z Green Finance Alliance zavzemamo za postopno opuščanje poslovnih razmerji, povezanih s fosilnimi gorivi. Zato smo leta 2022 predelali podnebno strategijo. Osrednja področja delovanja naše podnebne strategije se nanašajo na:
  • Razogljičenje kreditnega in naložbenega portfelja
  • Postopen izstop iz poslov, povezanih s fosilnimi gorivi
  • Zmanjšanje emisij CO2 pri neposrednih poslovnih dejavnostih
  • Integracija ESG tveganj in zlasti podnebnih tveganj v obvladovanje tveganj
  • Nenehno izobraževanje zaposlenih in vodij na temah, povezanih z varovanjem podnebja in trajnostjo
  • Povečanje obsega trajnostnih izdelkov
Prenesite podnebno strategijo BKS Bank (v nemškem jeziku)

Strategija angažiranja

Kot BKS Bank smo v nenehnih odnosih z različnimi deležniki, ki imajo različne potrebe in pomembno vplivajo na uspeh našega podjetja. Smo del mreže gospodarskih, političnih in družbenih odnosov z našimi zunanjimi deležniki - od podjetij in zasebnih strank, do ponudnikov storitev, do drugih poslovnih partnerjev in združenj, katerih člani smo - kot tudi z našimi notranjimi deležniki, našimi zaposlenimi. Osrednji pomen ohranjanja dobrih odnosov z različnimi skupinami in s tem gradnje visoke stopnje odnosa kapitala je očiten. V tem kontekstu še naprej sledimo naši nekdanji ustanovni misiji "podpreti gospodarstvo države" danes. Skupaj s prepričanjem, da zdrave poslovne prakse, ki upoštevajo trajnostne vidike, ustvarjajo pozitivne rezultate za deležnike in končne uporabnike, uporabljamo naš na znanju temelječ gospodarski in družbeni vpliv, da motiviramo naše deležnike k intenzivnim prizadevanjem na področju trajnostnega razvoja. . Naše temeljne vrednote močni odnosi, regionalne vezi, odgovorno, v prihodnost usmerjeno, odlično in toplo so v ospredju našega delovanja. Zato smo zavezani h konstruktivnemu dialogu v naši strategiji sodelovanja, ki smo jo razvili leta 2022, da bi rasli skupaj z našimi deležniki in pospešili preobrazbo v trajnostno gospodarstvo.

Prenesite strategijo sodelovanja BKS Bank (v nemškem jeziku)

Poročilo o trajnostnem razvoju

Preberite več o družbeni odgovornosti BKS Bank v naših poročilih o trajnostnem razvoju.

Strategija in vrednote

BKS Bank sledi strategiji rasti, ki je osredotočena na trajnost. Ta strategija je že vrsto let temelj našega uspeha.

Strategija trajnostnega razvoja

Oglejte si, katere cilje želimo doseči do leta 2025.