Poslovna poročila

V skladu s 6. točko 92. člena ZBan-2 objavljamo revidirano letno poročilo koncerna BKS Bank v slovenščini. Računovodski izkazi koncerna BKS Bank so pripravljeni po mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP).