Naložbe in varčevanja

Značilnost:  Tveganja: 
 • Profesionalno upravljanje vašega premoženja
 • Nizki stroški in provizije
 • Investirajte dolgoročno z jasnim konceptom
 • Enostavno in pregledno poslovanje
 • Dnevno spremljanje svojega porteflja prek MyNet, MyBroker ali mBroker
 • 7 oblik plemenitenja premoženja
 • Že od 10.000 EUR

 • Vrednost naložbe lahko niha
 • Možne so kapitalske izgube
 • Valutna nihanja vplivajo na donosnost naložbe

V času akcije od 1. 5.–30. 6. 2024 vam podarimo do 50 % upravljavske provizije!

 • Znižana letna upravljavska provizija za celoten čas varčevanja kot je določena v tarifi glede na višino vloženih sredstev:

  - 10.000-19.999 EUR = -20 %
  - 20.000-29.999 EUR = -30 %
  - 30.000-49.999 EUR = -40 %
  - nad 50.000 EUR       = -50 %

Poskrbimo za dobro kombinacijo vaših naložb!

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Ponujamo vam 8 oblik plemenitenja premoženja. Izbirate lahko med varčevalnimi produkti z aktivnim ali pasivnim načinom upravljanja, ki so prilagojeni vašim naložbenim ciljem in odnosom do tveganja. Pred izbiro vaše naložbene strategije vam na podlagi preteklih izkušenj, znanj, finančnega premoženja, zmožnosti, ciljev in pričakovanj, pomagamo pri izbiri primernega produkta.

Za vaša sredstva skrbijo izkušeni finančni strokovnjaki. Ti v vašem imenu in za vaš račun denarna sredstva vlagajo v finančne instrumente, ki zagotavljajo panožno in geografsko razpršenost vaše naložbe. Poslovanje je jasno in pregledno, saj vam spletna aplikacija MyBroker in mobilna aplikacija mBroker 24 ur na dan omogočata vpogled v vaše naložbene portfelje.

Varčevanje, namenjeno vlagateljem, ki so že privarčevali 10.000 EUR, želijo varčevati tako v delnicah kot tudi obveznicah ter po želji dodatno vlagati glede na svoje potrebe in želje (min 50€ mesečno).

Zagotavlja optimalno razmerje med tveganjem, donosom in likvidnostjo naložbe ter omogoča večjo fleksibilnost portfelja v primeru negativnih trendov na trgih ter posledično zmanjševanje nevarnosti izgub.

Alternativna naložbena politika  Omogoča investiranje v vse štiri temeljne naložbene razrede (delnice, obveznice, surovine in naložbene nepremičnine), katerih kombinacija se aktivno prilagaja trenutnim tržnim razmeram in omogoča vlagateljem prevzemati srednjo-nizko stopnjo tveganja in katerih kombinacija se aktivno prilagaja trenutnim tržnim razmeram. 
Dinamična naložbena politika Sestavljena je iz delniškega dela, obvezniškega in instrumentov denarnega trga v takem razmerju, ki omogoča vlagateljem prevzemati srednjo stopnjo tveganja in katerih kombinacija se aktivno prilagaja trenutnim tržnim razmeram. 
  Primerjaj naložbeni politiki

Varčevanje, namenjeno vlagateljem, ki so že privarčevali 10.000 EUR in želijo varčevati v investicijskih skladih ter po želji dodatno vlagati glede na svoje potrebe in želje (min 100€ mesečno).

Za vlagatelje, ki imajo jasno izoblikovano in začrtano pot varčevanja, od katere ne odstopajo, ne glede na visoko nihajnost posameznih investicijskih skladov.

BKS Global Sredstva investiramo v finančne instrumente izdajateljev z globalno razpršenostjo, ki zasledujejo gibanja globalnih delniških indeksov.
BKS Tehnologija Sredstva investiramo v finančne instrumente izdajateljev z globalno razpršenostjo v panogi tehnologije.
BKS Zdravstvo Sredstva investiramo v finančne instrumente izdajateljev z globalno razpršenostjo v panogi zdravstva.
BKS Trajnostnost Sredstva investiramo v finančne instrumente izdajateljev z globalno razpršenostjo in panožno razpršenostjo, ki zasledujejo dejavnike zmanševanja tveganj glede trajnostnosti (ESG). BKS Trajnostnost spodbuja okoljske in socialne značilnosti ter prakse dobrega upravljanja tako, da vlaga v investicijske sklade, ki upoštevajo elemente trajnostnosti. Informacije o vidikih, povezanih s trajnostnostjo, ki se razkrivajo skladno z Uredbo (EU) 2019/2088 so dosegljive na tej povezavi.
BKS Zlato  Sredstva investiramo v finančne instrumente, ki zasledujejo gibanje cene zlata.
BKS Globalne obveznice

Sredstva investiramo v finančne instrumente izdajateljev, ki zasledujejo gibanja državnih in podjetniških obveznic razvitih držav.

  Primerjaj varčevalne produkte

Oglejte in prenesite si digitalni katalog.

BKS Naložbe

Tržno sporočilo je namenjeno seznanjanju vlagateljev s storitvijo individualnega upravljanja premoženja oziroma varčevalnimi produkti BKS Bank AG, Bančne podružnice  ter ni priporočilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov niti ne pomeni ponudbe ali vabila k sestavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. BKS Bank AG, Bančna podružnica, pri poslovanju s finančnimi instrumenti nastopa kot borzna posrednica oziroma upravljavka premoženja. Pri nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj denarja, kot je vanje investiral. BKS Bank, Bančna podružnica, ne prevzema nobenih jamstev in tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato BKS Bank, Bančna podružnica, priporoča, da investicijskih odločitev ne sprejemate zgolj na podlagi tu objavljenih informacij, temveč se o tem prej posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki. Terjatve strank v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev ali pomožnih investicijskih storitev prek BKS Bank AG, Bančne podružnice, so zajamčene po sistemu jamstva za terjatve vlagateljev, ki velja za BKS Bank AG, Celovec, v Republiki Avstriji. BKS Bank AG, Celovec, je zavezana avstrijskemu jamstvenemu sistemu zajamčenih terjatev »Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H., Wipplinger-straße 34/4/DG4, 1010 Wien/Dunaj, Avstrija«. BKS Bank, Bančna podružnica, opravlja storitve v zvezi s finančnimi instrumenti v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov, podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, in drugo relevantno veljavno zakonodajo v Sloveniji in Avstriji. Posamezne vrste storitev v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih BKS Bank AG, Bančna podružnica, ponuja strankam, so opredeljene v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti BKS Bank AG, Bančna podružnica, ki so vam dostopni v prostorih BKS Bank AG, Bančne podružnice, in na spletni strani banke www.bksbank.si.

Internet Banking

MyNet

Najsodobnejši način opravljanja bančnih storitev od doma, poenostavi in poceni vaše poslovanje z banko. Prek spletne banke hitro in preprosto urejate svoje finance kadarkoli.

Vezane vloge

Z vezano vlogo do varne in zanesljive naložbe. Sklenite depozit pri BKS Bank in se prepustite miru, ki ga prinaša vezana vloga.

mBroker

Z novo mobilno aplikacijo mBroker so vsi svetovni trgi na vaši dlani.