Delniška struktura BKS Bank

Shareholder structure by voting rights

Delniška struktura BKS Bank

Delničar Glasovalne pravice v %
1. Oberbank AG (vklj. podkonzorcij z Beteiligungsverwaltung GmbH)  18,1
2. Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft 17,9
3. G3B Holding AG 7,4
4. Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen.m.b.H. 2,8
5. BKS-Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung 1,8
6. UniCredit Bank Austria AG 6,6
7. CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 23,2
8. Razpršeno lastništvo 22,2

Delničarji, ki so v grafih označeni z rdečo, so sklenili sporazum o ustanovitvi sindikata (konzorcijski sporazum).