Delniška struktura BKS Bank

Shareholder structure by voting rights

Delniška struktura BKS Bank

Delničar Glasovalne pravice v %
1. Oberbank AG (vklj. podkonzorcij z Beteiligungsverwaltung GmbH)  19,17
2. Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft 18,89
3. G3B Holding AG 7,44
4. Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen.m.b.H. 2,98
5. BKS-Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung 1,71
6. UniCredit Bank Austria AG 6,63
7. CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 23,15
8. Razpršeno lastništvo 20,03

Delničarji, ki so v grafih označeni z rdečo, so sklenili sporazum o ustanovitvi sindikata (konzorcijski sporazum).