Stanovanjski kredit

 • Nižje obrestne mere in zavarovalne premije za komitente
 • Odplačilna doba tudi do 300 mesecev
 • Za isto nepremičnino lahko kredit najame več oseb
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

 • Nižje obrestne mere in zavarovalne premije za komitente banke.
 • Ugodne obrestne mere – referenčna obrestna mera 6-mes. Euribor + obrestni pribitek (vsakokratni Euribor se zaokroži navzgor najbližji osmini enega odstotka).
 • Odplačilna doba do vključno 240 mesecev (velja tudi za kredite, zavarovane s plačilom zavarovalne premije), v izjemnih primerih tudi do 300 mesecev (za kredite, zavarovane s pravnomočno prvovrstno hipoteko na nepremičninah).
 • Po odobritvi kredita banka nakaže denar na izbrani transakcijski račun (prodajalec nepremičnine, izvajalec obnove ali graditelj).
 • Mogoča so druga dodatna zavarovanja (vinkulacija življenjskega zavarovanja ali drugih zavarovalnih polic, zastava vrednostnih papirjev, poroki ipd.).
 • Za isto nepremičnino lahko kredit najame več oseb (partner, starši ipd.), kreditojemalca sta običajno oba zakonca.
 • Nakup nepremičnine;
 • graditev ali obnova nepremičnine (delež odobrenega kredita se lahko izplača v gotovini, sredstva pa se lahko črpajo postopoma, brez računa ali predračuna);
 • nakup in opremljanje stavbnega zemljišča;
 • izplačilo solastnikov, zakonskega partnerja ob razvezi ali dedičev nepremičnine;
 • poplačilo obstoječih, manj ugodnih stanovanjskih kreditov pri drugih bankah.
 • Osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in davčna številka;
 • izpolnjena Vloga za odobritev kredita;
 • potrjena Upravna izplačilna prepoved v dveh izvodih.
 • Originali zadnjih dvanajstih plačilnih list;
 • potrjeno Potrdilo delodajalca;
 • originali zadnjih treh mesečnih izpiskov TRR kreditojemalcev ali originalna Vloga za posredovanje podatkov.
 • Original zadnjega potrdila o izplačilu pokojnine (Obvestilo ZPIZ-a), ki ga je izdal ZPIZ;
 • originali zadnjih šestih mesečnih izpiskov TRR kreditojemalcev ali originalna Vloga za posredovanje podatkov.
 • Obrtno dovoljenje;
 • potrdilo davčne uprave o plačanih zapadlih obveznostih na enotnem obrazcu, staro največ 14 dni (glede na datum prejema vloge);
 • originali zadnjih šestih mesečnih izpiskov TRR kreditojemalcev ali originalna Vloga za posredovanje podatkov.
 • Listine, ki dokazujejo identiteto porokov, in njihove davčne številke;
 • plačilne liste porokov in druge listine, ki kažejo redne prihodke porokov;
 • listine, ki dokazujejo identiteto zastavnih upnikov, in njihove davčne številke.
 • Uradna cenitev nepremičnine;
 • zemljiškoknjižni izpisek;
 • kupoprodajna pogodba ali njen osnutek;
 • lokacijska informacija (za nakup hiše ali zazidljive parcele);
 • pravnomočno gradbeno dovoljenje;
 • energetska izkaznica.

Referenčne obrestne mere so tržne obrestne mere, ki se redno posodabljajo in so javno dostopne ter služijo kot izhodišče za določanje obrestnih mer za posamezne bančne storitve. Referenčne obrestne mere izračunava neodvisen organ, običajno pa predstavljajo stroške izposojanja denarja na različnih trgih

Medbančna referenčna obrestna mera EURIBOR – prikaz vrednosti
Načrt ukrepov v primeru izpada/prenehanja/spremembe referenčne obrestne mere EURIBOR (BMR) 
Zamenjava referenčne obrestne mere CHF LIBOR s SARON s 1. januarjem 2022 – BKS Bank

BKS Bank AG, Bančna podružnica ne posluje s kreditnimi posredniki. 

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Varčevalni račun Plus s hranilno knjižico

Varna in preprosta oblika varčevanja s poljubnimi pologi in višjo obrestno mero.

Gotovinski potrošniški kredit

Z gotovinskim kreditom lahko rešite marsikatero finančno zagato.

BKS Naložbe

Izbirate lahko med kar sedmimi atraktivnimi oblikami plemenitenja premoženja, ki vam omogočajo izkoristiti prednosti varčevanja na kapitalskih trgih.